Algemene voorwaarden

JURIDISCHE KENNISGEVING

 • IDENTIFICATIE.

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website WWW.LOSPOZOSDELANIEVE.COM (hierna "HET WEB" genoemd), eigendom HET WEB van LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. (hierna "EIGENAAR VAN HET WEB" genoemd).

De eigenaar van het web, in overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:

1. De bedrijfsnaam is: LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L.

2. De handelsnaam is: POZOS DE LA NIEVE

· CIF is: B91096396

 • Haar statutaire zetel social is op: Calle Esperanza 87, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA).
 • Ingeschreven in het handelsregister van: SEVILLA, TOMO 3173, FOLIO 43, BOEK 3, BLAD 42605

Om contact met ons op te nemen, bieden wij u verschillende contactmiddelen die we hieronder in detail behandelen:

6. Telefoon: 0034 680411428

 • E-mail: CONSTANTINA@LOSPOZOSDELANIEVE.COM

Alle meldingen en communicatie tussen gebruikers en de eigenaar van het web worden beschouwd als effectief, voor alle doeleinden, wanneer gedaan via de post of een andere manier hierboven beschreven.

 • GEBRUIKERS

De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal van de EIGENAAR VAN HET WEB, de maker van de site, schrijft de toestand van GEBRUIKER toe aan degene die, door genoemde toegang en / of gebruik, de Algemene gebruiksvoorwaarden die hier worden vermeld, aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene contractvoorwaarden die in hun geval dwingend zijn.

 • GEBRUIK VAN HET PORTAAL.

De website en zijn diensten zijn vrij toegankelijk, maar de EIGENAAR VAN DE WEBSITE bepaalt het gebruik van sommige diensten die op zijn website worden aangeboden na voorafgaande invulling van het overeenkomstige formulier om gebruiker van het portaal te worden.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die hij meedeelt aan het

EIGENAAR VAN DE WEBSITE en zal als enige verantwoordelijk zijn voor valse verklaringen of onnauwkeurigheden.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN HET WEB op de juiste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor onder andere:

 • Verspreiden van inhoud, crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verontschuldiging van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de openbare orde.
 • Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die andere gebruikers kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade aan de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR van het WEB of derden kunnen veroorzaken; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten belemmeren door het massale verbruik van de computerbronnen waarmee de EIGENAAR VAN HET WEB zijn diensten verleent.
 • Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van de andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN HET WEB of derden en, in voorkomend geval, informatie te extraheren.
 • De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN HET WEB of van derden schenden.
 • Zich voordoen als een andere gebruiker, overheidsdiensten of een derde partij.
 • Reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij de toestemming van de eigenaar van de overeenkomstige rechten beschikbaar is, correspondientes, of wettelijk is toegestaan.
 • Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en verstuur reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere doeleinden, van commerciële aard zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.
 • PRIVACYBELEID.

De eigenaar van het web wil de gebruikers en klanten informeren over zijn website, het beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van mensen die vrijwillig gebruik maken van de contactformulieren om contact op te nemen met de eigenaar van het web, evenals toegang tot de eigen pagina, die de mededeling van hun persoonsgegevens aan de eigenaar van het web inhoudt.

A.- Identificatie van de controller.

De eigenaar van het web, voorzien van CIF B91096396, informeert de gebruiker en de klant van zijn website over het bestaan van een geautomatiseerde registratie van activiteiten op het gebied van persoonsgegevens genaamd CUSTOMERS, waarbij de persoonlijke gegevens die de gebruiker en de klant hem meedelen worden verzameld en opgeslagen om zijn verzoek te beheren.


B.- Het beleid bijwerken.

De eigenaar van het web zal dit privacybeleid, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen wanneer dat nodig is om het aan te passen aan wetgeving, regelgeving, jurisprudentie, administratief of met het oog op de aanpassing van een dergelijk beleid aan de instructies van de Data Protection Agency of legitiem object van elke wijziging van dit beleid, ondanks het bovenstaande, zal het worden gepubliceerd en gewaarschuwd op de website van de eigenaar van het web.

Voor al het bovenstaande, raadt de eigenaar van het web gebruikers aan om dit beleid periodiek te lezen om te kunnen weten welke wijzigingen zijn aangebracht.

C.- Doel van het Activiteiten Register.

De eigenaar van het web vraagt op zijn website geen gegevens aan internetgebruikers die het bezoeken, met uitzondering van alleen het identificeren van gegevens, daarom kan de mededeling van persoonsgegevens door de gebruiker aan de eigenaar van het web via zijn website alleen worden begrepen wanneer zij vrijwillig gebruik maken van de contactformulierdienst of andere communicatiemiddelen om contact op te nemen met de eigenaar van het web, aangezien in deze gevallen de verwerking van de gegevens onvermijdelijk en impliciet is voor het communicatiesysteem. Voor deze gevallen en die welke in de volgende sectie worden beschreven, deelt de entiteit de cliënt mee dat de verwerking van de gegevens voor de volgende doeleinden wordt uitgevoerd: Alle procedures uitvoeren met betrekking tot de opstelling van begrotingen, het contracteren en verlenen van diensten van de EIGENAAR VAN HET WEB, aan de vennootschap waartoe zijbehoort of, in voorkomend geval, aan de belanghebbende die daarom verzoekt. Naast het bijwonen en reageren op de ontvangen en commerciële prospectie om gebruikers op de hoogte te houden van mogelijke promoties.

D.- Toestemming.

Er wordt gemeld dat, wanneer de gebruiker geen commerciële relaties heeft met de eigenaar van het web, en maakt het verzenden van een e-mail of een mededeling aan de eigenaar van het web, met vermelding van andere persoonlijke gegevens, deze gebruiker zal zijn gratis, ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de eigenaar van het web,voor de hierboven vastgestelde doeleinden, evenals om deel te nemen aan zijn communicatie of documentatie te verzenden.

Voor hetzelfde doel, deelt de eigenaar van het web mee dat, indien de klant een e-mail stuurt of aan de eigenaar van het web zijn persoonsgegevens doorgeeft vanwege de positie die hij in een bedrijf bekleedt, hetzij als beheerder, beheerder, vertegenwoordiger en/of enige andere functie als contactpersoon in het bedrijf, zal worden begrepen dat deze mededeling het verstrekken van zijn vrije, ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de eigenaar van de website inhoudt, voor de hierboven vastgestelde doeleinden.


E.- Identificatie van de ontvangers waarvoor de eigenaar van het web

zorgt voor opdrachten of toegang tot gegevens namens derden.

De eigenaar van het web is alleen gegevens door te geven of te communiceren die, als gevolg van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de organische wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (hierna "GDPR" genoemd) RGPD) moeten worden uitgevoerd om aan zijn verplichtingen met overheidsdiensten te voldoen, agentschappen of personen die rechtstreeks verband houden met Publieke Administratie, de eigenaar van het web, in gevallen die dit vereist zijn in overeenstemming met de wetgeving die in elk onderwerp van kracht is en in elke keer of in de gevallen waarin u uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Evenzo informeert de eigenaar van het web de gebruiker dat elke andere overdracht van gegevens die hij moet maken, bij hem op de hoogte zal worden gebracht wanneer hij door de AVG wordt verstrekt, en hem uitdrukkelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig informeert over de ontvangers van de informatie, over het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt, en over de aard van de overgedragen gegevens, of, in voorkomend geval, wanneer de AVG deze vaststelt, eerder de specifieke en geïnformeerde toestemming zal worden gevraagd.

De eigenaar van het web informeert de gebruiker en de klant echter dat elke verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de in Spanje geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, vastgesteld door de AVG en de aanvullende en ontwikkeling voorschriften. In die zin is de eigenaar van het web alleen verantwoordelijk en garandeert hij de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die via de website van de gebruiker worden opgevraagd.

F.- Data kwaliteit.

De eigenaar van het web waarschuwt de gebruiker, dat, met uitzondering van het bestaan van een wettelijk samengestelde vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en zijn persoonlijke gegevens kan doorgeven, dus de gebruiker moet er te allen tijde rekening mee houden dat hij alleen persoonsgegevens kan bevatten die overeenkomen met zijn eigen identiteit en die passend, relevant, actueel, nauwkeurig en waar zijn. Daartoe is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade die wordt toegebracht aan derden of de eigenaar van het web, voor het gebruik van de persoonsgegevens van een andere persoon, of voor zijn eigen persoonsgegevens wanneer deze onjuist, niet-actueel, ongepast of brutaal zijn. Evenzo is de gebruiker die de persoonsgegevens van een derde gebruikt, aan de derde partij aansprakelijk voor de in de AVG vastgelegde informatieplicht voor wanneer de persoonsgegevens niet van de belanghebbende zijn verzameld, en/of de gevolgen van het niet hebben geïnformeerd.


G.- Uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, draagbaarheid, annulering, verzet tegen verwerking en verwijdering van gegevens.

De eigenaar van het web informeert de gebruiker over de mogelijkheid om zijn recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, draagbaarheid, verzet tegen de verwerking en verwijdering van hun gegevens uit te oefenen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de Controleautoriteit door de EIGENAAR VAN HET WEB op het volgende adres aan te schrijven: Calle Esperanza 87, 41701 Dos Hermanas of per mail gericht aan CONSTANTINA@LOSPOZOSDELANIEVE.COM, bijgevoegd in beide gevallen uw ID of identiteitskaart.

H.- Gebruik van formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens.

In de contactformulieren op de website, waar persoonsgegevens worden verzameld, moet de gebruiker uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzenden van deze gegevens, de aanvaarding en kennis van het privacybeleid invullen door de controle "Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard", en tot welke inhoud u toegang hebt via de bijgevoegde link die u door deze wettelijke kennisgeving wordt toegestuurd. Als het controleveld niet door de gebruiker is gemarkeerd, worden de gegevens in deze formulieren niet verzonden.

I.- Veiligheidsmaatregelen genomen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

De eigenaar van het web informeert de gebruiker dat hij, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld. Evenzo garandeert del de eigenaar van het web de gebruiker de vervulling van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonsgegevens van de gebruikers en de verplichting om deze te beschermen.

J.- Meer informatie over het privacybeleid.

Als u meer wilt weten over ons privacybeleid, u klikken op de volgende link op onze website (link naar het tweede-laag privacybeleid waar we u naar verwijzen)

 • INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Volgens de bepalingen van de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom, de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de modaliteit van het ter beschikking stellen, geheel of gedeeltelijk, zoals teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals de grafische ontwerp- en broncodes, van deze website, voor commerciële doeleinden, op enig medium en met alle technische middelen, zonder toestemming van de eigenaar van de WEBSITE, zijn uitdrukkelijk verboden.


Alle inhoud van de website, vormen een werk in handen van de eigenaar van het web, zonder te worden begrepen te worden overgedragen aan de gebruiker een van de exploitatierechten over hen, dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website.

Kortom, gebruikers die deze website bezoeken, kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, geautoriseerde privé kopieën maken, mits de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden overgedragen, noch worden geïnstalleerd op servers die op netwerken zijn aangesloten, noch zijn zij onderworpen aan enige vorm van commerciële exploitatie.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen eigendom van de EIGENAAR VAN HET WEB, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik of de toegang tot het de gebruiker enig recht over hen geeft.

De oprichting van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen de EIGENAAR VAN HET WEB en de eigenaar van de website waarop zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN HET WEB van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn om een hyperlink vast te stellen, moeten eerst schriftelijke toestemming vragen aan de eigenaar van het web. In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de startpagina of startpagina van onze website, zich ook onthouden van het doen van valse, onjuiste of onjuiste verklaringen of aanwijzingen over de eigenaar van het web, of illegale inhoud opnemen, in strijd met goede gewoonten en openbare orde. De eigenaar van het web is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die hij/zij uitvoert op basis daarvan.

 • UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID.

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief doel, zonder volledige garantie voor toegang tot alle inhoud, de volledigheid, correctie, geldigheid of actualiteit, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel.

De eigenaar van het web sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook uit:

 • De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van gebreken van allerlei inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, ter beschikking gesteld aan degenen die toegankelijk zijn via de website of de aangeboden diensten.
 • De aanwezigheid van de los virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
 • Het niet naleven van wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van misbruik van de website. In het bijzonder, en op een voorbeeldige manier is de eigenaar van het web niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke, familie- en zelfbeeld privacy schenden, evenals regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
 • WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR.

De eigenaar van het web kan te allen tijde de hierin vastgestelde voorwaarden wijzigen, die naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van deze voorwaarden hangt af van hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren worden gewijzigd.

 • VERWIJZINGEN

De eigenaar van het web wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website valt en wordt niet rechtstreeks beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, uitsluitend die van het informeren van de gebruiker over het bestaan van andere bronnen die in staat zijn de inhoud van deze website uit te breiden. De eigenaar van het web garandeert of is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites. Noch suggereert, nodigt of beveelt het bezoek aan, dus zal ook niet verantwoordelijk zijn voor het verkregen resultaat. De eigenaar van het web is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

 • UITSLUITENDE RECHT.

De eigenaar van het web behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de diensten die zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of van een derde partij worden aangeboden, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die niet voldoen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden van het Portaal.

 • ALGEMEEN.

In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettige aard van het gebruik van inhoud en/of de uitvoering van activiteiten op de webpagina's die via de website zijn opgenomen of toegankelijk zijn, een kennisgeving moeten sturen naar de eigenaar van het web, zich naar behoren identificeren, de vermeende schendingen specificeren en uitdrukkelijk aangeven en onder zijn verantwoordelijkheid dat de informatie in de kennisgeving juist is.

 • Publicaties.

De via de website verstrekte administratieve informatie vervangt niet de juridische reclame voor wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd aan de officiële tijdschriften van overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat getuigt van hun authenticiteit en inhoud. De informatie op deze website moet worden opgevat als een gids.


 • TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED.

Deze voorwaarden worden beheerst door of worden uitgelegd in overeenstemming met het Spaanse recht in zaken die niet uitdrukkelijk zijn vastgesteld. De aanbieder en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat kan voortvloeien uit de levering van de producten of diensten onder deze Voorwaarden, voor te leggen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker.

In het geval dat de gebruiker buiten Spanje zijn woonplaats heeft, zien de aanbieder en de gebruiker uitdrukkelijk af van elk ander forum en dienen zij zich bij de rechtbanken en tribunalen in van de woonplaats van de eigenaar van het web.